Vennensleutel


Hydrologie

De weg die water aflegt is de verbindende factor tussen neerslag, bodem en grond- en  oppervlaktewater. Via aanvoer van grondwater en soms ook oppervlaktewater worden allerlei stoffen aangevoerd die onder meer de buffering en voedselrijkdom van het ven bepalen. Hierdoor ontstaat er ook een relatie tussen het ven, het landgebruik, en de vegetatie in het omliggende gebied. Inzicht in de hydrologie is dus essentieel om een goed ruimtelijk beeld te kunnen krijgen van de dominante processen die er in het gebied spelen. De hydrologie heeft een grote invloed op de buffering en de koolstofbeschikbaarheid. Belangrijke hydrologische aspecten zijn grondwaterstromen, waterpeilfluctuaties en waterinlaat.

 

Effectief beheer van vennen is alleen mogelijk wanneer er voldoende inzicht is in de waterhuishouding en wanneer hiermee rekening wordt gehouden. Herstelmaatregelen moeten aanhaken op de hydrologie in verleden en heden en liefst ook bijdragen aan herstel hiervan. Herstelmaatregelen die ervoor zorgen dat herstel van de oorspronkelijke hydrologie niet meer mogelijk is moeten bij voorkeur niet worden genomen. Bijvoorbeeld het doorgraven van dekzandruggen, oude venbodems of waterkerende lagen. Met name in het geval van natuurontwikkeling op landbouwgronden is het lang niet altijd duidelijk dat er in het verleden vennen aanwezig zijn geweest. Voor een optimaal resultaat bevelen we  aan om eerst een Landschaps Ecologische Systeem Analyse (LESA) uit te (laten) voeren.

VI_05.png


Figuur: Overzicht met de belangrijkste aspecten in de waterhuishouding van vennen.