Vennensleutel


Ventypen

Elk ven is anders. Er zijn tientallen variabelen die bijdragen aan deze verschillen, zoals grootte, diepte,  aanvoer van grond- of oppervlaktewater, mate van peilfluctuatie, voedselrijkdom, bodemtype, bodemgebruik in het inzijggebied en historisch gebruik. De belangrijkste van deze factoren worden in deze sleutel behandeld. Verder is een indeling gemaakt in verschillende ventypen op basis van de mate van buffering van het water, het gehalte aan kooldioxide en de hydrologie. Deze  factoren bepalen in hoge mate de soortensamenstelling en structuur van de vegetatie. Die structuur is op zijn beurt weer een bepalende factor voor de soortensamenstelling van de fauna.

A2-1.png