Vennensleutelbegrippen


  Basistermen

 • abiotiek

 • afspoeling

 • algenbloei

 • alkaliniteit

 • aluminiumbuffering

 • ammoniumvergiftiging

 • anëroob

 • anaërobe

 • antropogeen

 • areaal

 • atmoclien

 • bekalking

 • bodemvocht

 • boreaal

 • bronpopulaties

 • Buffercapaciteit

 • climaxvegetatie

 • degradatie

 • denitrificatie

 • depositie

 • diasporen

 • doorstroomsysteem

 • drijftil

 • dystroof

 • emers

 • eutrofiëring

 • exoten

 • extensief

 • gliede

 • gradiënt

 • grondwater

 • grondwaterspiegel

 • guanotrofiëring

 • herstelbeheer

 • hydrologie

 • ijzerhuishouding

 • ijzeroxidatie

 • interne eutrofiëring

 • inundatie

 • inzijging

 • kationadsorptiecomplex

 • kationuitwisseling

 • keileem

 • kwel

 • Kwelsloten

 • lithotroof

 • maaiveld

 • Meanderen

 • mesotroof

 • minerale bodem

 • mineralisatie

 • nitrificatie

 • nutriënten

 • nymphaeiden

 • oligotroof

 • ondergedoken waterplanten

 • ondoorlatende bodemlaag

 • pingoruïne

 • pioniervegetatie

 • plantengemeenschap

 • redoxpotentiaal

 • redoxreactie

 • referentiebeeld

 • refugium

 • regulier beheer

 • schijngrondwaterspiegel

 • slecht doorlatende lagen

 • standplaats

 • stijghoogte

 • submers

 • successie

 • sulfaatreductie

 • uitmijnen

 • uitspoeling

 • veen

 • vegetatietype

 • verdroging

 • verlanding

 • vermesting

 • versnippering

 • verstarring

 • verzuring

 • verzuringsgevoelig

 • Wegzijging

 • Wiel

 • zaadbank

 • zacht water

 • zuurbuffering